Termat dhe Kushtet

Ajo që vijon më poshtë janë termat dhe kushtet, të rregulluara nga ligji Australian, të vendosura nga kjo faqe në internet për përdorimin e kësaj faqe në internet nga përdoruesi. Duke hyrë dhe përdorur këtë faqe në internet, supozohet se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këto terma dhe kushte, të cilat kanë për qëllim të mbrojnë interesat ligjore të kompanisë dhe përdoruesit. Termat "aplikanti", "përdoruesi" dhe "ju" këtu i referohen aplikantit eTA të Kanadasë që kërkon të aplikojë për eTA e tyre për Kanada përmes kësaj faqe në internet dhe termat "ne", "ne" dhe "tonë" referojuni kësaj faqe në internet.

Ju mund të bëni dobi për veten tuaj përdorimin e faqes sonë të internetit dhe shërbimeve që ne ofrojmë në të vetëm pasi të bini dakord për të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara këtu.


Të dhënat personale

Informacioni i mëposhtëm është regjistruar si të dhëna personale në bazën e të dhënave të kësaj faqe interneti: emrat; Data dhe Vendi i lindjes; detajet e pasaportës; të dhënat e lëshimit dhe skadimit; lloji i provave / dokumenteve mbështetëse; adresa e telefonit dhe e-mail; adresa postare dhe e përhershme; biskota; detaje teknike kompjuterike, procesverbal pagese etj.

Të gjitha informacionet e dhëna regjistrohen dhe ruhen brenda bazës së të dhënave të sigurt të kësaj faqe interneti. Të dhënat e regjistruara në këtë uebfaqe nuk u ndahen dhe as u ekspozohen palëve të treta, përveç:

  • Kur përdoruesi ka pranuar në mënyrë të qartë që të lejojë veprime të tilla.
  • Kur kërkohet për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e kësaj faqe në internet.
  • Kur lëshohet një urdhër ligjërisht i detyrueshëm, që kërkon informacion.
  • Kur njoftohet dhe të dhënat personale nuk mund të diskriminohen.
  • Ligji kërkon që ne të japim këto detaje.
  • Njoftohet si një formë në të cilën informacioni personal nuk mund të diskriminohet.
  • Kompania do të përpunojë aplikacionin duke përdorur informacionin e dhënë nga aplikuesi.

Kjo faqe në internet nuk është përgjegjëse për çdo informacion të pasaktë të dhënë.

Për më shumë informacion mbi rregulloret tona të konfidencialitetit, shikoni Politikën tonë të privatësisë.


Pronësia dhe kufijtë e përdorimit të faqes në internet

Kjo faqe në internet është vetëm në pronësi të një subjekti privat, me të gjitha të dhënat dhe përmbajtjen e saj të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe prona e së njëjtës. Ne nuk jemi në asnjë mënyrë apo formë të lidhur me Qeverinë e Kanadasë. Kjo faqe në internet dhe shërbimet e ofruara në të janë të kufizuara vetëm në përdorim personal, jotregtar dhe nuk mund të përdoren për përfitime personale ose t'i shiten një pale të tretë. As nuk mund të përfitoni nga shërbimet ose informacioni i disponueshëm këtu në ndonjë mënyrë tjetër. Ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, ripërdorni ose shkarkoni ndonjë pjesë të kësaj faqe në internet për përdorim komercial. Ju nuk mund të përdorni këtë faqe në internet dhe shërbimet e saj nëse nuk bini dakord të jeni të detyruar dhe të jeni në përputhje me këto terma dhe kushte të përdorimit të faqes në internet. Të gjitha të dhënat dhe përmbajtje në këtë uebfaqe është i mbrojtur nga të drejtat e autorit.

TnC

TnC


Rreth Shërbimeve tona dhe Politikës së Dorëzimit

Ne jemi një ofrues privat i shërbimit online të aplikacioneve të palëve të treta me bazë në Azi dhe Oqeani dhe në asnjë mënyrë nuk jemi të lidhur me Qeverinë e Kanadasë ose Ambasadën Kanadeze. Shërbimet që ne ofrojmë janë ato të futjes së të dhënave dhe përpunimit të aplikacioneve për heqjen e vizave eTA për aplikantët e huaj të kualifikuar që dëshirojnë të vizitojnë Kanadanë. Ne mund t'ju ndihmojmë në marrjen e Autorizimit Elektronik të Udhëtimit ose eTA për Kanada nga Qeveria e Kanadasë duke ju ndihmuar me plotësimin e aplikimit tuaj, duke shqyrtuar siç duhet përgjigjet tuaja dhe informacionin që futni, duke përkthyer çdo informacion nëse kërkohet, duke kontrolluar gjithçka për saktësinë, plotësimin dhe gabimet drejtshkrimore dhe gramatikore.

Për të përpunuar kërkesën tuaj për eTA Canada dhe për të siguruar që aplikimi juaj është i plotë, ne mund t'ju kontaktojmë përmes telefonit ose emailit nëse kërkojmë ndonjë informacion shtesë nga ju. Pasi të keni plotësuar plotësisht formularin e aplikimit në faqen tonë të internetit, mund të rishikoni informacionin që keni dhënë dhe të bëni çdo ndryshim nëse është e nevojshme. Më pas do t'ju kërkohet të bëni pagesën për shërbimet tona.

Pas kësaj, ekipi ynë i ekspertëve do të shqyrtojë aplikacionin tuaj dhe më pas do ta dorëzojë atë në Qeverinë e Kanadasë për miratim. Në shumicën e rasteve ne do të jemi në gjendje t'ju ofrojmë përpunim në të njëjtën ditë dhe t'ju përditësojmë për statusin e aplikacionit tuaj nëpërmjet emailit, përveç nëse ka ndonjë vonesë.


Përjashtimi nga përgjegjësia

Kjo faqe interneti nuk garanton pranimin ose miratimin e aplikacioneve për Kanada eTA. Shërbimet tona nuk shkojnë përtej përpunimit të aplikacionit tuaj eTA të Kanadasë pas verifikimit dhe shqyrtimit të duhur të detajeve dhe dorëzimit të tij në sistemin e Kanadasë eTA.

Miratimi ose refuzimi i aplikimit i nënshtrohet tërësisht vendimit të Qeverisë së Kanadasë. Faqja e internetit ose agjentët e saj nuk mund të mbahen përgjegjës për çdo refuzim të mundshëm të aplikacionit të aplikantit të shkaktuar, për shembull, për shkak të informacionit të pasaktë, të munguar ose të paplotë. Është përgjegjësi e aplikantit të sigurojë që ai ose ajo të sigurojë informacion të vlefshëm, të saktë dhe të plotë.


Siguria dhe Pezullimi i Përkohshëm i Shërbimit

Për të mbrojtur dhe siguruar faqen e internetit dhe informacionin e ruajtur në bazën e të dhënave të saj, ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose futur masa të reja sigurie pa ndonjë njoftim paraprak, për të tërhequr dhe / ose kufizuar përdorimin e çdo përdoruesi individual të kësaj faqe interneti, ose për të marrë ndonjë tjetër masa të tilla.

Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të pezulluar përkohësisht faqen e internetit dhe shërbimet e saj në rast të mirëmbajtjes së sistemit, ose faktorë të tillë jashtë kontrollit tonë si fatkeqësitë natyrore, protestat, azhurnimet e programeve, etj., Ose ndërprerja ose ndezja e paparashikuar e energjisë elektrike, ose ndryshimet në menaxhim sistemi, vështirësitë teknike, ose ndonjë arsye tjetër e tillë që pengon funksionimin e faqes në internet.


Ndryshimi i termave dhe kushteve

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çdo ndryshim në termat dhe kushtet që detyrojnë përdorimin e kësaj faqeje interneti nga përdoruesi, për arsye të ndryshme si siguria, ligjore, rregullatore, etj. Duke vazhduar përdorimin e kësaj faqeje interneti, do të supozohet se keni rënë dakord të respektoni kushtet e reja të përdorimit dhe është përgjegjësia juaj të kontrolloni për çdo ndryshim ose përditësim në të njëjtat përpara se të vazhdoni të përdorni këtë faqe interneti dhe shërbimet e ofruara në të.


Ndërprerja

Nëse duket se keni dështuar të veproni në përputhje dhe të veproni në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara nga kjo faqe në internet, ne rezervojmë të drejtën për të përfunduar hyrjen tuaj në këtë faqe në internet dhe shërbimet e saj.


Ligji në fuqi

Kushtet dhe rregullat e vendosura këtu rregullohen dhe bien nën juridiksionin e ligjit Australian dhe në rast të ndonjë procedure ligjore, të gjitha palët do t'i nënshtrohen juridiksionit të gjykatave Australiane.


Jo Këshillë për Emigracionin

Ne ofrojmë ndihmë për përpunimin dhe dorëzimin e aplikacionit për eTA për Kanada. Asnjë këshillë imigrimi për asnjë vend nuk përfshihet në shërbimet tona.